PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Program wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola”

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego

Prezentowany program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Intencją autorek programu było stworzenie takiej propozycji, która uwzględniałaby humanistyczne podejście do wychowanków, opierałaby się na relacjach podmiotowych, odpowiadałaby wyzwaniom stawianym współcześnie edukacji, a jednocześnie posiadałaby przejrzystą strukturę, ułatwiającą nauczycielom pracę z dziećmi. Wartością, na którą zwrócono szczególną uwagę, a niedocenianą wystarczająco w dotychczas obowiązujących programach, jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka. Pozwoliła na to wykorzystana w programie, jako główna idea, warstwicowa koncepcja wychowania Stefana Kunowskiego (1909–1977), wybitnego pedagoga, uznanego za ojca pedagogiki integralnej, którą można umieścić w nurcie współczesnej pedagogiki humanistycznej3 . Koncepcja ta obejmuje bowiem wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w pięciu warstwach (biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej i duchowej). 

Treści dydaktyczne zawarte w realizowanym programie dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci, ich możliwości i umiejętności.

W myśl obowiązującego prawa oświatowego nauczyciele mają obowiązek prowadzenia obserwacji 2x w roku:

– w październiku/listopadzie 

– w kwietniu – podsumowanie obserwacji

Wyniki obserwacji pozwalają stwierdzić jak dynamicznie rozwija się dziecko, jakie czyni postępy w różnych sferach rozwoju, na jakie napotyka trudności, w czym wymaga pomocy, oddziaływań terapeutycznych i wspomagających. 

Zachęcamy do częstych kontaktów z nauczycielami i dyrekcją, wymiany informacji o dziecku – jego postępach i ewentualnych trudnościach.

Naszym priorytetem jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka, stworzenie mu najlepszych warunków do zabawy i nauki na miarę jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

 

Kopiowanie zabronione.
Oferta Program wychowania przedszkolnego