» Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

 

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

I. Aktualizacja dokumentacji przedszkola

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022/23

RP

24.08.2022

 

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.

Dyrektor

cały rok

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.

Nauczyciele

cały rok

II. Rozwój zawodowy nauczycieli.

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli.

Dyrektor

 

cały rok

Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli.

Dyrektor

cały rok

Szkolenie RP.

Dyrektor,
nauczyciele

11.2022

04.2023

Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienia
kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw
u dzieci.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Poszukiwanie nowych, interesujących metod pracy.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

 

III. Kontynuacja WDN

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

Dyrektor,
nauczyciele z dłuższym stażem na rzecz „młodszych” stażem koleżanek

cały rok

IV. Wzbogacenie bazy przedszkola – ulepszenie warunków działalności przedszkola.

Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych
wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych.

Dyrektor,

właściciel przedszkola

cały rok

V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę.

Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie.

Dyrektor,
wszyscy pracownicy

cały rok

Prezentowanie właściwej postawy wobec
rodziców i innych partnerów przedszkola –
otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia.

Dyrektor, wszyscy pracownicy

cały rok

Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola , organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych.

Nauczyciele

 

cały rok

VI. Promocja przedszkola.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja.

Dyrektor przy współpracy ze Strefą Edukacji E = mc2
Sp. z o. o.

cały rok

Udział w imprezach na terenie Bydgoszczy  i poza nią.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Organizowanie imprez na terenie przedszkolnym z udziałem rodziców i rodzeństwa przedszkolaków

Dyrektor, właściciel i nauczyciele

cały rok

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola.

Dyrektor,
nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych

 

Kształcenie

 

 

 

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

II. Kształcenie

I. Dobór programów wychowania przedszkolnego.

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb.

RP

24.08.2022

Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2021/ 2022

RP

24.08.2022

II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Dbałość o bezpieczeństwo– upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

Nauczyciele

cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanowania praw innych ludzi – udział w spektaklach teatralnych i zajęciach poza placówką.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka i konieczności jej poszanowania.

 Nauczyciele

cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną ( udział w konkursach) i inne formy.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele

cały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych: Mały Naukowiec, Kuchcikowo, Sensoplastyka, Zmysłowe rozwijanki, Teatrzyki, Bajkoterapia, Klub Małego Ogrodnika, zajęcia muzyczne

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych.

Nauczyciele

cały rok

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach, ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem – indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych, zabawy z chustą animacyjną

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, zabaw muzyczno-ruchowych wg Klanzy.

Nauczyciele

cały rok

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych – wycieczki do lasu, parku, na łąkę, do sadu, do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku (ogród fauny i flory)

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Utworzenie kącika przyrody -uprawa roślin, opieka nad roślinami i obserwacja roślin (w ramach klubu małego ogrodnika)

Nauczyciele

 

cały rok

Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów multimedialnych i komputerowych.

Nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej), tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.

Dyrektor,

nauczyciele,

logopeda,

psycholog,

fizjoterapeuta

cały rok

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków przez obserwacje.

Nauczyciele

 

cały rok

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów.

Nauczyciele

cały rok

 

Wychowanie i opieka

 

 

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

III. Wychowanie i opieka.

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.

Nauczyciele

cały rok

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP

cały rok

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, wad postawy i innych w miarę potrzeb.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej.

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci

Nauczyciele

cały rok

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Dyrektor,
nauczyciele

10. 2022
05. 2023 

Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.

Dyrektor,
nauczyciele

cały rok

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

OBSZAR

CEL

ZADANIA I

 SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

IV. Współpraca ze środowiskiem.

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania.

Dyrektor nauczyciele

cały rok

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)

Dyrektor,
nauczyciele,
rodzice

cały rok

II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi.

Współpraca ze szkołą podstawową, zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe (Stadion Zawiszy, Artego Arena).

Dyrektor.
nauczyciele

cały rok

Korzystanie z możliwości współpracy z biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia.

 

 

 

Kalendarz stałych uroczystości

Termin

Tematyka

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza

20 Września 2022 r.

Światowy Dzień Przedszkolaka

Kamila Dębosz, Kaja Seroka, Justyna Paczkowska, Aleksandra Popielarz, Anna Lewandowska

26 Października 2022 r.

Pasowanie na przedszkolaka

Anna Lewandowska

29 Października 2022 r.

Święto Dyni

wszyscy nauczyciele

Listopad 2022 r.

Dzień Niepodległości

każdy wychowawca w swojej grupie

Listopad 2022 r.

Święto Pluszowego Misia

wszyscy pracownicy przedszkola

Listopad  2022 r.

Andrzejki

wszyscy pracownicy przedszkola

Listopad/Grudzień
2022 r. 

Zajęcia otwarte dla rodziców / Warsztaty z rodzicami

Nauczyciele i opiekunowie poszczególnych grup

Listopad/Grudzień
2022 r.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Wszyscy nauczyciele i opiekunowie

Grudzień 2022 r.

Międzyprzedszkolny Konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową

Kaja Seroka

Grudzień  2022 r.

Wyjście na Jarmark
Stary Rynek

Kamila Dębosz, Justyna Paczkowska

Grudzień 2022 r.

Wigilia, spotkanie opłatkowe, wizyta
św. Mikołaja

Właściciel/Dyrektor/Wychowawcy

Styczeń 2023 r.

Tematyczny Bal Karnawałowy

Wszyscy pracownicy

Styczeń 2023 r.

Dzień Babci i Dziadka

Kamila Dębosz, Justyna Paczkowska, Kaja Seroka, Anna Lewandowska

14 Lutego 2023 r.

Walentynki

Wszyscy pracownicy

Marzec 2023 r.

Pokaz mody ekologicznej

Kamila Dębosz

Marzec 2023 r.

Kiermasz wielkanocny

Wszyscy pracownicy

22 Marca 2023 r.

Pierwszy Dzień wiosny

wszyscy pracownicy przedszkola

8 Marca 2023 r.

Dzień kobiet

Wychowawcy grup

Kwiecień 2023r.

Dzień Służby Zdrowia

Dyrektor, wychowawcy grup

Kwiecień 2023 r.

Śniadanie wielknocne, wizyta zajączka wielkanocnego

Wychowawcy grup

Kwiecień (II połowa)
2023 r.

Zajęcia otwarte

Wychowawcy grup

Maj 2023 r.

Konkurs recytatorski

„Kto Ty jesteś?

Polak mały…”

Kamila Dębosz

Maj 2023 r.

Wycieczka do agroturystyki

Dyrektor

26 Maja 2023 r.

Dzień Matki

Wychowawcy grup

1 Czerwca 2023 r.

Dzień dziecka

Wszyscy pracownicy

Czerwiec 2023 r.

Nocowanka

Wychowawca grupy / Dyrektor

Czerwiec 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

wszyscy pracownicy przedszkola

 

 

 

Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Poczta Polska, Straż Pożarna, Biblioteka

Październik 2022 r.

Jarmark Świąteczny

Grudzień 2022 r.

Agroturystyka w Kozielcu

Kwiecień/Maj 2023 r.

Policja

Maj 2023 r.

Biblioteka

Wycieczki cykliczne

Komisariat Policji

 

 

Plan współpracy z biblioteką

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu

 

W ciągu roku szkolnego

2

Zajęcia biblioteczne

 

Uzgodnienie z bibliotekarzem

3

Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

raz na kwartał

Plan współpracy z rodzicami

Lp

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do 30.09.2022r. ( Przedszkole)

 

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele poszczególnych grup

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci .

nauczyciele oddziałów

3

4

Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez liveKid. 

nauczyciele oddziałów

5

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy.

nauczyciele oddziałów , dyrektor XI/2022, IV/2023

przez cały rok

6

Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka,  Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka;

nauczyciele grup, wg kalendarza imprez

7

Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych.

dyrekcja, nauczyciele grup

8

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele poszczególnych grup