» Statut

STATUT

Załącznik do decyzji Zarządu Strefa Edukacji E=MC2 Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul.
Chełmińska 206, 86-300 Grudziądz, z dnia 29 maja 2020r.

STATUT obowiązuje od dnia 1.09.2020r.

STATUT
Niepublicznego Przedszkola
„Dobre Przedszkole”
Bydgoszcz/Skrzetusko

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Bydgoszcz/Skrzetusko
zwana w dalszej części Statutu „Przedszkolem”.
2.Organem prowadzącym przedszkole jest Firma Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu.
3.Podstawa prawna działania Przedszkola: Przedszkole działa zgodnie ze Statutem
i obowiązującymi przepisami prawa.
4.Organem sprawującym nadzór pedagogicznym nad Przedszkolem jest Kujawsko- Pomorski
Kurator Oświaty w Bydgoszczy
5.Ustalona nazwa używana przez przedszkole:
Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Bydgoszcz/Skrzetusko
6.Pieczątka używana przez placówkę zawiera treść: Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o.
Ul. Chełmińska 206 86-300 Grudziądz Nip 5252579048 Regon 147102123 Niepubliczne
Przedszkole „Dobre Przedszkole” Bydgoszcz/ Skrzetusko ul. Jana Pestalozziego 15 85-095
Bydgoszcz

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
§ 2

1.Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki,
wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości,
sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i
piękna, w efekcie czego dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie
edukacji.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe oraz odpowiednie rozporządzenia wykonawcze.
3. Przedszkole ma na celu i za zadanie:
a) wspierać wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju;
b) tworzyć warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w
poczuciu bezpieczeństwa;
c) wspierać aktywność dziecka podnoszącą poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
d) zapewnić prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
e) wspierać samodzielność dziecięcą w zakresie eksploracji świata, dobór treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i
rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
f) wzmacniać poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
g) tworzyć sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
h) przygotowywać do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbać o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
i) tworzyć sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
j) tworzyć warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujące rozwój wrażliwości i umożliwiające poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu
rozwoju dziecka;
k) tworzyć warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
l) współdziałać z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
m) kreować, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacje prowadzące do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijać zachowania
wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
n) systematycznie uzupełniać, za zgodą rodziców, realizowane treści wychowawcze o
nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
o) systematycznie wspierać rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzący do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
p) organizować zajęcia – zgodnie z potrzebami – umożliwiające dziecku poznawanie kultury
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
q) tworzyć sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
r) budować system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co dobre i co złe;
s) kształtować u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i
porażek;
t) stwarzać warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
u) troszczyć się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcać do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych;
v) zapewnić dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
które są ważne w edukacji szkolnej;
w) udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizować opiekę nad dziećmi
niepełnosprawnymi, umożliwiać dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
4.Przedszkole podejmuje wszelkie środki przewidziane w odpowiednich przepisach prawa, by
na koniec wychowania przedszkolnego dziecko osiągnęło odpowiedni rozwój fizyczny,
emocjonalny, społeczny i poznawczy oraz zapewni warunki i sposób realizacji zadań
przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami.
5.Przedszkole organizuje naukę, wychowanie i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w
formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
6.Dzieciom objętym kształceniem specjalnym Przedszkole zapewni:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w tym zajęcia rewalidacyjne.
4) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają
odrębne przepisy.

§3

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
programu wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy w
poszczególnych grupach przedszkolnych.

§4

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
c) kształtuje i rozwija ich zainteresowania, motywację, ułatwia poszerzanie wiedzy
o najbliższym i dalszym otoczeniu;
d) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
e) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole;
f) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do
nauki szkolnej;
g) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym;
h) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż. ;
i) współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog, specjalista od wad postawy)
zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
j) dla dzieci wymagających specjalnej opieki lub niepełnosprawnych przygotowuje
się specjalne programy pomocy i nauki;
k) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje;

ROZDZIAŁ III
Organizacja Przedszkola

§5

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy,
24 grudnia do 31 grudnia oraz pierwszych 2 tygodni lipca każdego roku.
2. Przedszkole czynne jest 10,5 godzin dziennie /od godz.6.30 do 17. 00/ od poniedziałku do
piątku.
3. Dzieci mogą odbierać z przedszkola wyłącznie rodzice lub upoważnione pisemnie przez
rodziców osoby pełnoletnie, wskazane w oświadczeniu w dniu podpisania umowy.
4. Ustala się szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez
rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne
bezpieczeństwo:
a) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych
w Statucie Przedszkola czyli w godz. pracy przedszkola; od 6.30 do 8.45 –
przyprowadzanie dzieci, a odbieranie dzieci do godz. 17.00. Dzieci mogą przebywać na
terenie placówki maksymalnie do godziny 17.00.
b) rodzice (prawni opiekunowie) na kartach zgłoszeniowych składają pisemne
upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola oraz numer telefonu
do rodziców lub prawnych opiekunów;
c) w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany
jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;
d) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających;
e) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
f) nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie
przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni);
g) osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym
fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z
terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się
w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka;
5. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinie 17.00 podjęte
będą następujące działania:
a. rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;
b. wystosowanie listu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;
c. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie
sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
d. podjęcie decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po kontakcie z
rodzicami o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;
e. w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel
oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola.
Jeżeli w tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko,
nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia
miejsca pobytu rodziców.

§6

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci zapisanych w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Przedszkole przewidziane jest na 75 dzieci, zgrupowanych w 3 oddziałach.
4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 31
sierpnia danego roku.
5. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez
Dyrektora placówki.
7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa
godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad
oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań
dzieci.
9. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizacje dnia (np. wyjścia do
kina i teatru, wycieczki, uroczystości).
10. Czas trwania zajęć obowiązkowych i dodatkowych powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi 3– 4 letnimi około 15 minut;
b) z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut;
11. Organizację i terminy wszystkich zajęć, oraz odpłatność zajęć dodatkowych ustalane są
przez Dyrektora.
12. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować odpłatne lekcje religii.
13. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne
przepisy.

§7

1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece określonych nauczycieli, a w razie
potrzeby w grupach młodszych dodatkowo pomocy wychowawcy.
2. W miarę możliwości organizacyjnej oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w
przedszkolu.

§8

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za
pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne, darowizny, środki unijne.
2. Rodzic lub opiekun prawny w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną
ponosi jednorazowy koszt w wysokości ustalonej przez organ prowadzący, na pokrycie
kosztów materiałów dydaktycznych, art. papierniczych jak i higienicznych. Opłata nie podlega
zwrotowi.
3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, wliczone w cenę czesnego.
5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego
miesiąca.
6. Przedszkole może być współfinansowane przez sponsorów.

§9

1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci tj. śniadanie, drugie śniadanie,
obiad, podwieczorek.
2. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w
wysokości ustalonej stawki.

10

Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ROZDZIAŁ IV
Zasady naboru

§11

1. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie,
których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w
grupie przedszkolnej.
2. Dobór do grup następuje według kryterium wieku.
3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące
zajęcia z poprzedniego roku szkolnego, o ile Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
4. Dyrektor ds. dydaktycznych w szczególnych przypadkach może do przedszkola przyjąć
dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

§12

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na okres roku, od września do sierpnia roku
następnego, następuje po przeprowadzonym procesie rekrutacji. Warunkiem przyjęcia dziecka
do przedszkola jest wpłacenia opłaty „wpisowej” lub wniesienia darowizny na cele
charytatywne wskazane przez przedszkole i podpisania umowy regulującej szczegółowe
zasady pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość opłaty wpisowej lub darowizny na dany rok ustala organ prowadzący. W
ramach tej kwoty przedszkole zapewnia na okres roku ubezpieczenie NNW oraz wszystkie
materiały i pomoce do zajęć.
3. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z miesięcznym okresem
wypowiedzenia, z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca, bez podania
uzasadnienia.
5. Dyrektor może skreślić wychowanka z listy wychowanków przedszkola z mocą od dnia
następnego po zawiadomieniu o tym fakcie rodzica, w przypadkach:
a) powtórnego naruszenia przez Rodziców godzin odbierania dziecka z przedszkola, po
pierwotnym upomnieniu pisemnym;
b) powtórnego naruszenia przez Rodziców płacenia czesnego, po pierwotnym upomnieniu
pisemnym;
c) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającego
prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
d) podjęcia przez Radę Pedagogiczną wniosku o skreśleniu, z powodu nieprzystosowania
dziecka do współżycia w grupie rówieśniczej lub gdy jego zachowanie wykracza poza
ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej.

ROZDZIAŁ V
Organy Przedszkola

§13

Organami przedszkola są:
1. Organ prowadzący: Firma Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
2. Dyrektor
3. Rada Pedagogiczna

§14

1. Firma Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu we współpracy z
Dyrektorem kierują bieżącą działalnością przedszkola. W zakresie określonym niniejszym
statutem lub odrębnymi przepisami prawa reprezentują przedszkole na zewnątrz i są
kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
obsługi i administracji.
2. Zadania dyrektora są następujące:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki;
b) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
d) koordynowanie opieki nad dziećmi;
e) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
f) współpraca z Rodzicami;
4. Zadania Firmy Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. są następujące:
a) organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola;
b) nadzorowanie i przestrzeganie przepisów Sanepidu;
c) nadzorowanie respektowania przepisów przeciwpożarowych i BHP;
d) organizowanie gospodarczej obsługi przedszkola;
e) prowadzenie dokumentacji administracyjnej;
f) prowadzenie gospodarki finansowej;
g) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie finansów przedszkola;
h) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
i) Pracy, bhp i p. poż.
j) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie
k) z obowiązującymi przepisami.
5. Zadania wspólne Dyrektora do spraw pedagogicznych i Firmy Strefa Edukacji E=mc2
Spółka z o.o. są następujące:
a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz
innych pracowników przedszkola;
b) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku
szkolnego.

§ 15

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad
pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz
programy na dany rok przedszkolny.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący;
b) Wszyscy nauczyciela zatrudnieni w przedszkolu;
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola;
b) w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji
rocznej;
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) wnioskowanie do Dyrektora czy Organu Prowadzącego w sprawie skreślenia dziecka z
listy wychowanków;
f) przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola;
g) Rada Pedagogiczna proponuje również cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu
podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych;
h) Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy
dotyczące metod wychowawczych;
i) Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami;
j) Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania
przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata.
k) W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym
zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem
roku szkolnego.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków
i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być
udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
6. Dyrektor ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej
zapowiadając je z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 16

1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu tworzenie wychowankom jak
najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Każdy z nich ma możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach kompetencji określonych ustawą Prawo oświatowe i zawartych szczegółowo w
statucie przedszkola.
3. Między Firmą Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, Dyrektorem
Radą Pedagogiczną obowiązują następujące zasady współdziałania:
a) Firma Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, Dyrektor , Rada
Pedagogiczna wspólnie organizują pracę przedszkola ( wycieczki, uroczystości, wzbogacanie
przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne); .
b) Organy przedszkola wspólnie informują się o podejmowanych działaniach i decyzjach,
współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania, opieki.

§ 17

1.Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
I. Polubowne załatwianie sporów w toku:
a) indywidualnych rozmów;
b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem zainteresowanych stron;
II. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołane na wniosek, odbywać się będzie
w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
III. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, należy złożyć odwołanie:
a) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy
kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których
stroną jest Dyrektor podejmuje się następujące działania:
a) powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego
przedstawiciela do pracy w zespole;
b) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w
drodze głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze
stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
c) decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
d) Skargi i wnioski anonimowe pozostawione są bez rozpatrzenia.

ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie Przedszkola i Rodzice

§ 18

1.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka przyjętej
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r a w
szczególności do:
a) wyrażania własnych opinii i uczuć;
b) podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji;
c) do znajomości swoich praw i korzystania z nich;
d) odnoszenia sukcesów;
e) do popełniania błędów i zmiany zdania;
f) przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
g) zdrowego odżywiania;
h) opieki i ochrony;
i) snu i odpoczynku, jeżeli tego potrzebuje;
j) akceptacji takim jakim jest;
k) poszanowania godności osobistej;
l) prywatności, samodzielności i niezależności;
m) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
n) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;
o) zdobywania wiedzy i umiejętności;
p) indywidulanego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
q) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
r) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami
bezpieczeństwa);
s) nienaruszalności cielesnej;
2. Przedszkolak powinien:
a) Kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych;
b) Szanować godność i wolność drugiego człowieka;
c) Respektować polecenia nauczyciela;
d) Informować nauczyciela o swoich problemach;
e) Postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi
przez grupę i społeczność przedszkolną;
f) Stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych;
g) Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
h) Dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia;
i) Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie;
j) Nie przeszkadzać innym w zabawie;
k) Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
l) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim;
m) Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych;
n) Przyjaźnie odnosić się do świata przyrody;

§19

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu;
b) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej;
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną
przez rodziców osobę pełnoletnią, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo;
d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, szczególnie
niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznanie się z planem pracy przedszkola oraz planem pracy w grupie;
b) decydowania o udziale dziecka w poszczególnych zajęciach;
c) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
e) poznania stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole;
f) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
g) korzystania z porad logopedy, psychologa i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej;
h) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy
przedszkola.
4. Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
5. W sytuacji zawiadomienia przez Dyrektora o chorobie dziecka, Rodzic jest zobowiązany
niezwłocznie zabrać dziecko do domu.
6. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w przedszkolu 1 raz w roku szkolnym.

§20

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe;
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
c) imprezy okolicznościowe;
d) rozmowy z logopedą;
e) spotkania z psychologiem;
f) spotkania z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.
2. Przedszkole objęte jest monitoringiem audio wideo. Podgląd internetowy sal jest
dostępny tylko dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola za pośrednictwem serwisu
internetowego przedszkola.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 21

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą
zgodnie z obowiązującymi zapisami dotyczącymi zadań przedszkola, odpowiada za jakość i
wyniki tej pracy. Organizuje zajęcia wspierające rozwój dziecka, szanuje godność dziecka i
respektuje jego prawa.
2. Do zadań nauczycieli należy m. in.:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
d) organizowanie zajęć kierowanych, biorąc pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania
poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci
zabawy;
e) zwracanie uwagi na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci,
które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania
wielozmysłowego;
f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
g) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
h) w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
i) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną,
zdrowotna i inną;
j) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
k) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń;
l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
m) przeprowadzenie diagnozy wstępnej dla dzieci przed podjęciem nauki w szkole;
n) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów);
o) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym
w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
ł) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
m) realizacja zaleceń Dyrektora i Organu Prowadzącego i osób kontrolujących;
n) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień;
o) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno sportowym;
3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
c) włączenia ich w działalność przedszkola,
d) przedstawienia diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
rozpocząć naukę w szkole.
4. Nauczyciele mają prawo do:
a). Formułowania autorskich programów nauczania i wychowania,
b). Decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia
wychowanków,
c). Korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, a
także ze strony wyspecjalizowanych placówek.

§22

Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

§23

1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną grupy.
2. Nauczyciel prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola (stałych i
okazjonalnych), w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z
dziećmi w danym roku szkolnym.
3. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz
adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty
elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy
przeprowadzonych zajęć.
4. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie
zajęć Nauczyciel potwierdza podpisem.
5. Do dziennika zajęć okresowych lub okazjonalnych wpisuje się w szczególności założenia
programowe zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć.
6. Przedszkole prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika zajęć
przedszkola, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu działalności
wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej,
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
7. Dzienniki prowadzone są na zasadach określonych w przepisach prawa i mogą być
prowadzone w formie elektronicznej.

§24

1. Podstawowym zadaniem zatrudnionych w przedszkolu pracowników administracyjnych
jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Prezes Zarządu Firmy Strefa
Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
3. Wynagradzanie pracowników administracji ustalone jest na podstawie kontraktów
indywidualnych i ich prawa reguluje Kodeks Pracy.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§25

1. Przedszkole przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w przedszkolu, są
obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną
funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego
lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych
uczniów.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się:
1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na
ujawnienie określonych informacji;
3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

§26

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§27

Regulaminy działalności uchwalone przez Organ prowadzący lub Dyrektora w przedszkolu nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§28

Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Organu
prowadzącego.

§29

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r. lub datą wpisu do rejestru placówek
oświatowych.
_______________________
Zarząd spółki: Strefa Edukacji E=MC2 Spółka z o.o.