ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W  ZAKRESIE  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ  NA  ROK SZKOLNY 2020/2021

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

 

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

I. Aktualizacja

dokumentacji

przedszkola,

organizacja pracy przedszkola

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2020/21

Dyrektor, RP

26.08.2020r

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor

26.08.2020r

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa

dyrektor

cały rok

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli

 

nauczyciele

cały rok

 

Organizacja nowego roku szkolnego

dyrektor

26.08.2020r

 

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

Dyrektor, wychowawcy grup

Do 30 czerwca 2021r.

II. Rozwój zawodowy nauczycieli

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli

dyrektor, wicedyrektor

26.08.2020r.,

cały rok

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli

dyrektor

09.2020

Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli

dyrektor, wicedyrektor

cały rok

Szkolenia RP

dyrektor, 

nauczyciele

11/2020

 

04/2021

Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego

dyrektor, właściciel

cały rok

Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Poszukiwanie nowych, interesujących metod pracy. dyrektor, nauczyciele 

 

cały rok,

 

III. Kontynuacja WDN

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

dyrektor

nauczyciele z dłuższym stażem na rzecz „młodszych” stażem koleżanek

 

cały rok 

 

 

IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkola

Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych

dyrektor, właściciel przedszkola

cały rok

V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę

Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie

wszyscy pracownicy

cały rok

Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia

dyrektor, wszyscy pracownicy przedszkola

cały rok

Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych

nauczyciele

cały rok

VI. Promocja przedszkola

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja

Osoba odpowiedzialna za stronę,

Strefa Edukacji E=mc2

cały rok

Udział w imprezach na terenie miasta Bydgoszczy i poza nim.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

 

Organizowanie imprez na terenie przedszkolnym z udziałem rodziców i rodzeństwa przedszkolaków

 

 

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola.

 

dyrektor, właściciel i nauczyciele

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

cały rok 

 

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych 

  

II. Kształcenie

I. Dobór programów wychowania przedszkolnego

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb. 

RP

26.08.2020

Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2020/2021

 

RP

 

26.08.2020

II . Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego

Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

Nauczyciele

cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanowania praw innych ludzi – udział w spektaklach teatralnych i zajęciach poza placówką.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej uszanowania

 

nauczyciele

cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy

nauczyciele, dyrektor

cały rok

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele,

 

cały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych: Mały naukowiec, Kuchcikowo, Sensoplastyka, Zmysłowe rozwijanki, Teatrzyki, Bajkoterapia, Klub Małego Ogrodnika, zajęcia muzyczne

instruktorzy

nauczyciele 

dyrektor 

 

cały rok

Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych, rekreacyjnych.

nauczyciele

cały rok

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych.

nauczyciele

dyrektor 

 

cały rok

Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach, ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem – indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych, zabawy z chustą animacyjną

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, zabaw muzyczno-ruchowych wg Klanzy.

nauczyciele

 

cały rok

 

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych – wycieczki do lasu, parku, na łąkę, do sadu, do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku (ogród fauny i flory)

nauczyciele

dyrektor

 

cały rok

Utworzenie kącika przyrody -uprawa roślin, opieka nad roślinami i obserwacja roślin (w ramach klubu małego ogrodnika)

 nauczyciele

cały rok  

Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów multimedialnych i komputerowych.

nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie

dyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta 

 

cały rok

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej

Diagnozowanie poziomu wiedzy i  różnorodnych umiejętności wychowanków przez prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

nauczyciele

cały rok

 

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów

nauczyciele

cały rok

III. Wychowanie i opieka 

 

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.

nauczyciele

cały rok

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1.

dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP

cały rok

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzeb

dyrektor, nauczyciele

cały rok 

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej.

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci

nauczyciele

cały rok

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

dyrektor

nauczyciele

10. 2020
05. 2021 

IV. Współpraca ze środowiskiem

Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.

dyrektor nauczyciele

cały rok

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

II . Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi

Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania.

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)

 

dyrektor, nauczyciele 

 

dyrektor

nauczyciele

rodzice

cały rok

 

Współpraca ze szkołą podstawową, zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe (Stadion Zawiszy, Artego Arena).

 

Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Plan współpracy z biblioteką

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu

 

W ciągu roku szkolnego

2

Zajęcia biblioteczne

 

Uzgodnienie z bibliotekarzem

3

Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

raz na kwartał

Plan współpracy z rodzicami

Lp

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do 30.09.2020r. ( Przedszkole)

 

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele poszczególnych grup

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci .

nauczyciele oddziałów

3

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem  na koniec roku szkolnego pisemnej „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”.

nauczyciel grupy Kubusiów, dyrektor i wicedyrektor

XI/2020, IV/2021

4

Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez i-przedszkole. 

nauczyciele oddziałów

5

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy.

nauczyciele oddziałów , dyrektor XI/2020, IV/2021

przez cały rok

6

Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka,  Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka;

nauczyciele grup, wg kalendarza imprez

7

Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych.

dyrekcja, nauczyciele grup

8

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele poszczególnych grup

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola